Zgłoszenia - Warsztaty dla nauczyciela

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zgłoszenia

Podaj imię nazwisko i przedmiot

Dane do zalogowania
Login: abcd
Hasło: 1234


KUDHkehaeflhwBEDWBEDLUHWEDUIHW UIE HQWEIU QHWIUE QHWEIU QHWIEU QHWIEU QHWI QHWEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Witam Panie Andrzeju, czy tak będzie wyglądać strona nad ,którą pracujemy ?  

rkuhdrkufkhfrkasudhfskhfhaksf ksudhffhkeufhwehwkue 32312131231231
Tabela dla Dyrektora

 

wewqe

2344

 

 

 

 

 

 

 

eqwe

2444

 

 

 

 

 

 

 

qweqwe

23434

 

 

 

 

 

 

 

qweew

2424

 

 

 

 

 

 

 

wqeqe

2342

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PREZENTACJA SZKOŁY W ŚRODOWISKU

 

1. Charakterystyka problemu

Oferta kierowana w szczególności jest do szkół, w których w wyniku diagnozy, ewaluacji wewnętrznej i/lub ewaluacji zewnętrznej stwierdzono:

•   szkoła nie podejmuje działań na rzecz środowiska,

•   podejmowane przez szkołę inicjatywy na rzecz środowiska

w niewielkim stopniu uwzględniają jego możliwości i potrzeby,

•   współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi

w środowisku nie wpływa na rozwój edukacyjny uczniów,

•   współpraca z instytucjam i organizacjami działającymi

w środowisku wpływa na rozwój edukacyjny uczniów w stopniu poniżej oczekiwań.

Oferta zainteresuje również szkoły, w których nauczyciele / uczniowie / rodzice zgłaszają potrzebę optymalizacji wykorzystania lokalnych zasobów na rzecz wzajemnego rozwoju.

2. Cel realizacji oferty

Celem ogólnym realizacji oferty może być na przykład zbudowanie świadomości potrzeby współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, ze wskazaniem korzyści i zasobów mogących zaspokajać potrzeby rozwoju stron współpracujących.

Cele szczegółowe

 

(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):

·         nabycie   przez   pracowników   szkoły,   rodziców   i uczniów umiejętności oraz doświadczenia w identyfikowaniu potrzeb środowiska i prowadzenie działań mających na celu ich zaspokojenie z wykorzystaniem na rzecz wzajemnego rozwoju,

·         nabycie   przez   pracowników   szkoły,   rodziców   i uczniów umiejętności oraz doświadczenia w identyfikowaniu potrzeb i szans rozwojowych szkoły możliwych do zaspokojenia we współpracy ze środowiskiem lokalnym,

·         nawiązanie/pogłębienie  współpracy  z  różnymi podmiotami działającymi w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem realizatorów programów rządowych,

·         korzystanie  z  zasobów  środowiska  w  procesie nauczania i wychowania,

·         planowanie długoterminowej współpracy oraz podejmowanie pojedynczych incjatyw na rzecz środowiska

3. Grupy docelowe

Przykładowe efekty realizacji oferty:

·         Szkoła korzysta z opracowanej mapy zasobów lokalnego środowiska i w oparciu o nią planuje współpracę.

·         Zwiększa się udział wszystkich grup społeczności szkolnej (uczniów nauczycieli, rodziców) w organizowaniu współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz w działaniach na rzecz środowiska.

·         Konkretne działania szkoły na rzecz środowiska realizują koncepcję pracy szkoły i są wpisane w programy nauczania i/lub wychowania.

·         Zwiększa się dodatkowa oferta edukacyjna szkoły. Zasoby szkoły są udostępniane dla środowiska lokalnego.

5. Sposób realizacji oferty

Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert.

Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmować w szczególności:

1.      Warsztaty w celu wypracowania przez poszczególne grupy map zasobów środowiska lokalnego. Zintegrowanie powstałych katalogów.

2.      Przygotowanie zespołów uczniów, nauczycieli, rodziców do zebrania i skatalogowania informacji na temat potrzeb środowiska lokalnego, które mogą zostać zaspokojone we współpracy ze szkołą.

3.      Konsultacje dla zespołów, monitorowanie ich pracy.

4.      Konsultacje indywidualne i/lub grupowe, w czasie których wypracowany materiał zostanie skorelowany z zadaniami edukacyjnymi szkoły.

5.      Wypracowanie programu (inicjatyw, form, zasad i obszarów) współpracy z lokalnym środowiskiem, który stanie się elementem koncepcji pracy szkoły (w zależności od potrzeb: konsultacje grupowe, szkolenie, warsztaty, prezentacja dobrych praktyk).

6. Zasady korzystania z oferty

 

Dyrektor:

•        Nadzoruje wszystkie działania.

•        Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji dla nauczycieli.

•        Motywuje pracowników.

•        Uczestniczy w szkoleniu i warsztatach oraz prezentacji dobrych praktyk.

Pracownicy pedagogiczni szkoły, uczniowie, rodzice, absolwenci :

•        Uczestniczą w badaniu ankietowym, wywiadach grupowych oraz prezentacji dobrych praktyk.

•        Aktywnie współpracują w czasie warsztatów i podczas realizacji zaplanowanych działań.


Stypidypi to nędzarz.
TI Pozdrawia
 
 
 
 
2014-04-10
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego